Déi marquéiert Texter (*) sinn aus dem Däitschen iwwersat