Déi marquéiert Texter (*) si fräi aus dem Däitschen iwwersat oder adaptéiert .