Déi marquéiert Texter (*) sinn aus dem Däitschen iwwersat

D'Buch

 

"HÄPPI LËTZEBUERG"

 

(2009)

 

 

Satiresch Lidder

a 

Gedichter