Villes aus menge Gedichtsbicher

Abee Merci (1987)

Stëpplereien (1998)

Häppi Lëtzebuerg (2009)

 

… deelweis fir d'REVUE vertount

an als musikaleschen Tableau 

choreographesch inszenéiert

 

 

D'Buch

 

"HÄPPI LËTZEBUERG"

 

(2009)

 

 

Satiresch Lidder

a 

Gedichter