Villes aus de Gedichtsbicher

Abee Merci (1987)

Stëpplereien (1998)

Häppi Lëtzebuerg (2009)

 

… deelweis fir d'REVUE vertount

an als musikaleschen Tableau 

choreographesch inszenéiert