PECH !

(DUNKLE ZUKUNFT)

 

De Jempi wor nees liddereg -

Haut ginn et Streech!, denkt hie bei sech.

Fir déi Attack stécht hien zwee déck

Haart Bicher hannen an de Réck,

Well hien der Meenung ass, verstitt der,

D’Streech géngen op dem Bockel nidder.

 

‘t kënnt wierklech och zur Kläpperei

Mat dem Här Läährer … mä o mei,

Dat Donnerwieder geet haut lass

Méi ënnen, wou kee Réck méi ass,

Wou hie blouss an der Box dra stécht,

An d’Rutt da méi Plëséier mécht …

 

Ah, dass de Mënsch sech dacks trompéiert

   An ni genau weess, wat passéiert!

 

Fritz, der mal wieder schrecklich träge,

Vermutet, heute gibt es Schläge,

Und knöpft zur Abwehr der Attacke

Ein Buch sich unter seine Jacke,

Weil er sich in dem Glauben wiegt,

Dass er was auf den Buckel kriegt.

 

Die Schläge trafen richtig ein.

Der Lehrer meint es gut. Allein

Die Gabe wird für heut gespendet

Mehr unten, wo die Jacke endet.

Wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet

Und darum ganz besonders leidet.

 

Ach, dass der Mensch so häufig irrt

Und nie recht weiß, was kommen wird!