Ort der Handlung: Die Küche.

Links ein Mauseloch, rechts ein Loch im Stiefel.

Eine Pumpe.

Ein Kleiderstock, woran eine Hose hängt.

Eine Stallaterne und ein Topf mit Wichse.

 

 

An der Kichen : 

Lénks e Mauslach, riets e Lach am Stiwwel

D’Pompel vun engem Waasserpëtz

E Kleederbigel mat enger Box

Eng Lanter an en Dëppe Wichs

 


KAZ A MAUS

(KATZE UND MAUS)

 

 

Die Maus spaziert in die Laterne,

Der böse Kater sieht's von ferne.

 

 

De Kueder huet nospionéiert,

Wéi d’Maus an d’Lanter ‘raspadséiert,

 

 

 

Schnapp springt er zu: das Glas zerbricht;

Die Maus, die kriegt er aber nicht.

 

 

A wann et lo och Schierble gëtt,

Mä d’Maus, ah neen, déi kritt en net!

 

 

 

Den Kleiderstock erklimmt die Maus,

Der Kater nach in einem Saus.

 

 

Op d’Kleederstaang mat engem Saz,

D’Maus vir an hannendrun nees d’Kaz.

 

 

 

Hier sausen sie durchs Hosenbein,

Die Maus heraus, die Katz' hinein.

 

 

Duerch d’Boxebee jauwe mer dann,

      D’Maus ënnen ’raus, d’Kaz uewen ’ran.

 

 

Klatsch! fällt der Kater mit dem Kopf

In einen schwarzen Wichsetopf.

 

 

        A klatsch! do fält de Kueder riicht

        An d’pechschwaarz Wichs mat dem Gesiicht.

 

 

 

Der Kater ist ein halber Mohr,

Die Maus springt in das Stiefelrohr.

 

 

      D’Maus laacht: Super gefierft! Net iwwel!

      A wupp, verschwënnt se an dem Stiwwel.

 

 

 

Der Kater denkt: Dich krieg' ich noch!

Der Stiefel aber hat ein Loch.

 

 

      De Kueder denkt: Déi kréi’n ech nach!

      De Stiwwel ower huet e Lach,

 

 

 

Hier springt denn auch die gute Maus

Bereits zum Stiefelloch heraus.

 

 

 

      An do spréngt dann eis sportlech Maus

      Am Wäitspronk hopp! kappvir eraus.

 

 

 

Die Maus läuft schnell ins Mäusenest;

Der Kater sitzt im Stiefel fest.

 

 

        A viv duerch d’Bascht, total gestresst –

        De Kueder ower, hie sëtzt fest.

 

 

 

 

 

 

Ja, stelle dich nur auf den Kopf!

Der Stiefel bleibt dir doch am Schopf

 

 

E spréngt ewéi vum Lemmes g’bass,

Mä kënnt net aus dem Stiwwel lass.

 

 

  Die Köchin und der Hausknecht sehn

Mit Staunen an, was hier geschehn.

 

 

E roost a struewelt kräiz a quier -

De Kniecht rifft: „Kächen, komm mol hier!“

 

 

Und beide sieht man mit Bemühn

An Katzenschwanz und Stiefel ziehn.

 

 

Se mussen, fir en ’raus ze kréien,

Um Schwanz an un dem Stiwwel zéien:

 

 

Pardauz! Da haben wir es ja!

Sie liegen alle beide da.

 

 

Ho-hopp! Da komm, du Louderstéck!

A pouf, do leien se um Réck!

 

 

Der Kater, der's verdient gehabt,

Wird eingeklemmt und abgeklappt.

 

 

De Kueder, dee verdéngt et fräi,

Kritt der mam Stiwwel hannebäi.

 

 

Und wenn sich einer schwarz gemacht,

Mit Wasser wird's herausgebracht.

 

 

De Kniecht mam knaschtge Boxenhënner

Geet bei de Pëtz an hält en drënner,

 

Die Mäuse aber springen

Im Kreis herum und singen:

Der brave Stiefel hat ein Loch!

Der Stiefel lebe! Vivat hoch!

 

 

An d’Mais - kuck si, déi sprangen

Am Krees erëm a sangen:

„De Stiwwel huet e Lach, haha!

Ei, décke Gas! Hipp-hipp-hurra!“