D'KUEBENNASCHT

(DAS RABENNEST)

 

Zwee Bouwe schleefen aus der Scheier

Eng Leeder bei de Kuebeweier:

 

Jo, d’Kueben aus dem Kuebennascht,

Déi hu mir gläich, an dann duerch d’Bascht!

 

Perdoufdeg! hei trëllt d’Leeder lo,

An d’Kuebe kucke monter no.

 

Si jäizen uewen duercherneen,

Well ënne struewle blouss nach Been …

 

E Jeeër hat dat Spill gesinn

A seet zum Hond: „Bréng se heihin!“

 

De Mupp, a lass, net steif a faul,

Huet schonn deen éischten an der Maul.

 

De Jeeër rifft: „A weider, hopp!“ -

De Flocki ower fleet him drop.

 

Sou muss hie selwer sech beméien,

Deen aneren eraus ze kréien.

 

Nu kuckt emol, wat eis zwee Bouwen

Vum Bulli schwaarz an dreckeg gouwen -

 

An Hond a Jeeër grad sou schlëmm,

Just si sinn et méi ënnen rëm …

 

Dat huet de Kuebe Spaass gemaacht,

A si hu sech eng Boss gelaacht!

 

 

Zwei Knaben, jung und heiter,

Die tragen eine Leiter.

 

Im Nest die jungen Raben,

Die werden wir gleich haben.

 

Da fällt die Leiter um im Nu,

Die Raben sehen munter zu.

 

Sie schreien im Vereine,

Man sieht nur noch die Beine!

 

Der Jäger kommt an diesen Ort

Und spricht zu seinem Hund: »Apport!«

 

Den Knaben apportiert der Hund,

Der Jäger hat die Pfeif' im Mund.

 

»Nun hole auch den andern her!«

Der Schlingel aber will nicht mehr.

 

Der Jäger muß sich selbst bemühn,

Den Knaben aus dem Sumpf zu ziehn.

 

Zur Hälfte sind die Knaben

So schwarz als wie die Raben.

 

Der Hund und auch der Jägersmann,

Die haben schwarze Stiefel an.

 

Die Raben in dem Rabennest

Sind aber kreuzfidel gewest.