D'INTEN AN DE FRÄSCH

(DIE BEIDEN ENTEN UND DER FROSCH)

 

Zwou Inten, houfreg-distinguéiert,

Déi komme bei hir Baach spadséiert.

Do zappen si hir Schnuff bis ënnen

Sou déif an d’Waasser, wéi se kënnen.

Hei huet déi eng mat hirem laangen

Schniewel jo e Fräsch gefaangen.

Ei, deen ass ganz eleng fir mech!

Mä neen, meng Léif, do iers de dech!

Well jiddwree wëllt de Fräsch fir sech

A rappt um Quakert fierchterlech.

Si rappen e mat senge Been

Bal an zwee Stécker auserneen …

Hie wiert sech hardi wéi e Mann -

Mä ob him dat wuel hëll’fe kann?

Lo kroopt déi eng sech e mam Kapp,

Déi aner hëlt déi eng mam Schlapp,

Sou streide si mat Schnëss a Patten ---

An eise Fräsch mécht sech duerch d’Latten.

Si hannendrun, déi gladdreg Zort -

Mä ëmmer ass de Fräsch scho fort.

Beim Rouer a beim Bur vrum Haus:

Elei eran an do eraus!

De Fräsch verschwënnt lo an de Gaart,

An d’Inte quëtschen d’Käpp duerch d’Paart.

Do struewlen si - mä ‘t wor ze denken:

Si bleiwen an der Päertchen hänken.

A kuck, scho kënnt aus senger Kichen

De Kach déi zwee mam Messer sichen …

 

Dräi Woche wor de Fräsch sou krank!

 Lo fëmmt en d’Päif nees, Gott sei Dank!

 

Sieh′ da, zwei Enten jung und schön,

Die wollen an den Teich hingehn.

Zum Teiche gehn sie munter

Und tauchen die Köpfe unter.

Die eine in der Goschen

Trägt einen grünen Froschen.

Sie denkt allein ihn zu verschlingen.

Das soll ihr aber nicht gelingen.

Die Ente und der Enterich,

Die ziehn den Frosch ganz fürchterlich.

Sie ziehn ihn in die Quere,

Das tut ihm weh gar sehre.

Der Frosch kämpft tapfer wie ein Mann.

Ob das ihm wohl was helfen kann?

Schon hat die eine ihn beim Kopf,

Die andre hält ihr zu den Kropf.

Die beiden Enten raufen,

Da hat der Frosch gut laufen.

Die Enten haben sich besunnen

Und suchen den Frosch im Brunnen.

Sie suchen ihn im Wasserrohr,

Der Frosch springt aber schnell hervor.

Die Enten mit Geschnatter

Stecken die Köpfe durchs Gatter.

Der Frosch ist fort – die Enten,

Wenn die nur auch fort könnten!

Da kommt der Koch herbei sogleich

Und lacht: "Hehe, jetzt hab′ ich euch!"

 

Drei Wochen war der Frosch so krank!

Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank!