DE WËSSENSCHAFTLER

A PHILOSOPH

 

Hei kuck: dohanne geet en

Gemälleg op an of,

En iwwerleet - net stéiren!

Hien ass e Philosoph.

 

E Raudi räsonéiert

Jo nëmme mat de Fäischt,

Ma däer Diskussiounen,

Déi son deem heien näischt.

Hien iwwerleet fir d’éischt mol,

Ewéi scho grad gesot,

An da gëtt diskutéiert

Als richtgen Affekot.

 

Ah jo, deen do weess alles,

Bal iwwer dët an dat,

Wéi dacks, wéi déck, wéi schwéier,

Wéi laang, vu wiem, firwat ...

Well hien huet – dat ass sécher!

D’ganz Wëssenschaft gelies

A sech duerch Kéip an Zennren

Där Bicher duerchgefriess.

 

Duerfir: gëtt et e Problem?

Huet iergendeen eng Fro?

Keng Angscht, de Wëssenschaftler

A Philosoph ass do!