DE SCHEIEN

 

Se spillen all am Haff hei,

Déi Grouss ewéi déi Kleng –

Hie wëllt dovun näischt wëssen:

Hie spillt fir sech eleng.

 

Se lafen all am Haff hei

Duerch d’Pullen an den Dreck -

Hie wëllt dovun näischt wëssen:

Hie steet eleng am Eck.

 

A gees de hie mol ruffen:

Hopp, komm, da spill dach mat! –

Dann hieft en einfach d’Schëller

An trëppelt nees säi Schratt.

 

Et freet ee sech nu wierklech:

Wat ass blouss mat him lass,

Dass hien esou verschotert,

Sou schei a roueg ass?

 

Mä jee, da looss en eben,

Da looss em dach seng Rou.

Hien ass méi fir dat Rouegt,

Hien ass eben esou.

 

Ee Gléck, dass se net all och

Wéi mir des Däiwels sinn –

Wat géifen dat fir Pausen!

Wou kéime mer do hin?