DE CLOWN

 

Jo, wou et soss och ënmmer

Déck-faul a flemmseg ass –

Wann hien mol bis derbei kënnt,

Ah, dann ass eppes lass!

 

Dee Kärel léisst der kommen,

Dee Borscht ka Witzer maachen –

Jo, gleef mer et, du rulls dech

A kriss den Hick vu Laachen.

 

Sief dat bei de Vokab’len,

Déi sou langweileg sinn

Oder och bei de Verben,

Déi dir op d’Schlappe ginn,

Hie gëtt dann eng zum Beschten,

An dat op Schratt an Tratt,

Souguer och den Här Läährer,

Dee laacht a rullt sech mat.

 

A wann och d’Leit doruechter

De Kapp rëslen a son:

All Zirkus huet säin August!

All Zirkus huet säi Clown! –

Ee Gléck blouss, dass mir heen hei

Am Schoulsall bei eis hunn –

’t wier jo net auszehalen ...

Jee, denk besser net drun.