DE BRETZERT

 

Nu héier blouss dee Kärel,

Wat deen do vu sech téint!

Déi aner ronderëmmer,

Déi si guer näischt dergéint:

 

Hien ësst déi meeschte Schmieren,

An dat wier ganz gewass,

Hien huet déi déckste Goldfësch

Aus senger ganzer Klass.

Wat soss dräi Mann net packen,

Dat packt säi Bop eleng,

All Bomi, déi fäert Spannen,

Seng Bomi, déi fäert keng.

Am Sport ass hien och besser

Wéi s du an hien an hatt:

Schéisst hien en Eelefmeter,

Da flitt de Golkipp mat!

Grad och wéi an de Coursen,

Do kënnt kee Mënsch him no,

Hie wor souguer schonn eemol

Virun deem éischten do ...

 

Komm, eppes, dat ass wouer

An duerfir looss e schwätzen:

Wat si am beschte kënnen,

Ass téinen a sech bretzen ...