Et ginn der an dem Liewen

Vun all Zort, wéi der wësst:

De Feigling an de Kläpper,

De Schnëssert, dee sou schnësst,

De Philosoph, deen ëmmer

Wéi e Professer schwätzt,

De Bretzaasch, dee sech gären

Vun alle Säite bretzt,

De Geck, en hallwe Litti,

Deen d’Männercher gesäit,

De Bëlles, deen sou dra knuppt,

Bis rondrëm alles läit,

Den Téinert téint, wat mengs de!

A gleeft bal selwer drun,

De Stëppeler, dee stëppelt 

De Klapert klaapt s’ all un.

 

Jo, ’t ginn der an dem Liewen

Vun all Zort, wéi der wësst,

Där heiter an där doter,

Mä keen dach, deen näischt ësst ...

 

 

 

 

 

 

"FLOTT SAACHEN" - (1988)