DE KUERF VUM MAART

 

Zu där Zäit wor den Tillchen nach

E Bouf vu knapps aacht Joer,

De Läpp eraus, de Knéi zerschannt

A wëll-zerzausten Hoer.

 

An eemol mueres wollt seng Mamm

Erof an d'Duerf du lafen,

Fir op dem Maart Geméis an Uebst 

An dëst an dat ze kafen.

 

„So, Till, sot si, ech muss duerno

Nach bei de Schneider goen.

Komm, gees de mat, fir mir de Kuerf

Vum Maart dann heem ze droen.“

 

Den Till wor domat averstan,

Ass brav dernieft getrëppelt

An iwwerall, bei all Geschäft,

Huet hien eragestëppelt:

Déck Wurschten, Äppel, frësch Zalot,

Tomaten an sou weider –

A wéi de Kuerf geluede wor,

Gong d’Mamm du bei de Schneider.

 

Den Till, dee schëtt de Kuerf lo aus,

Bonz ënnen a bonz uewen –

Geméis an Uebst rullt iwwert d’Strooss,

Et blénkt an alle Fuerwen.

 

Mam eidle Kuerf gong hien dunn heem

An duecht: Wat soll geschéien?!

Mä wéi seng Mamm an d’Kiche koum,

Sollt si en Häerzschlag kréien.

 

„Ah Mamm, du sos mir just, ech sollt

De Kuerf, de Kuerf heemdroen - 

A wëlls de och dat bannendran,

Da muss de dat scho soen.“

 

Pätsch, krut en eng an d’Laiskaul dunn

A mëttes gouf ’t näischt z’iessen,

Well Honn a Kaze souzen op

Der Strooss sech sat ze friessen ...