BËLLEG HAMESCHMIEREN

 

Den Duerfwiert wor rondrëm bekannt

Fir Sträit a Kläppereien,

Mä och wéinst senger Hameschmier

Do koume vill Leit bei en.

 

Des lescht do haten der e puer

E Catch vrum Comptoir wëlles.

De Wiert strëppt sech schonn d’Äerm erop,

Mä d’Fra, déi rifft: „Du Bëlles!

Nun iwwerlee emol eng Grëtz!

Du wäers dach net nees klappen?!

Du konns ’réischt wéini um Geriicht

Aachthonnert Frang berappen.“

 

De Wiert strëppt d’Ärem nees erof

A léisst sech alt beléiren –

Den Eilespill, dee laacht am Eck,

Hien huet et och mathéiren.

Waart, Männchen!, denkt den Till, du solls

Vu Roserei nach baschten,

Ewell ech iesse mech puppsat

An ’t wäert mech kee Su kaschten.

 

E stellt sech vrun de Comptoir hin,

E schneit eng frech a stëppelt –

Dem Wiert geet gläich de Kolli héich,

E kënnt no vir getrëppelt,

E kuckt den Eilespigel un,

En hëlt e mam Schlawittchen

A prafft him eng mat senger Fauscht

Op d’Stir ënnert den Hittchen.

 

Den Till schmunzt blouss an denkt net drun,

Fir sech elo ze wieren.

Zefridde setzt e sech nees hin

A freet zwou Hameschmieren.

 

De Wiert bréngt och gläich drop de Pla,

Den Eilespill muss laachen,

E stréckt sech d’Sabbelduch nach ëm

A léisst sech d’Ham gutt schmaachen.

 

Hei kënnt de Wiert och mat der Keess,

Et wier fir just dräihonnert.

„O neen, o neen!, laacht dunn den Till,

Du hues mer eng gedonnert - 

A wierklech, all Respekt fir dech!

Déi souz. Ech kann et schwieren.

Duerfir bezuelen ech och näischt

Fir meng zwou Hameschmieren,

Soss ginn ech mat der op d’Geriicht

Wéinst Rappen a wéinst Klappen,

An du kanns nees, wéi deemools schonn,

Aachthonnert Frang berappen!“

 

De Wiert mécht d’Fauscht dunn an der Täsch,

Et juckt him an de Patten –

Den Till seet héiferlech: Gutt Nuecht!

A mécht sech nees duerch d’Latten ...