Wie kennt en net den Eilespill

Mat Wutzekap a Schellen?

En zitt duerch d’Land, fir iwwerall

De Batti sech ze stellen.

 

Sténk-liddreg ass en duerch an duerch,

En hält net vill vum Schaffen

An ower wëllt e mëttes schonn

E vollen Teller baffen.

 

De Mëller pucht e virun d’Dier,

De Schmatt schéckt hien och weider,

Beim Bauer daacht e keng zwee Su

An net vill méi beim Schneider.

 

Een Handwierk kann e wierklech gutt:

Zum Onwee alles maachen –

A wann de Meeschter rose gëtt,

Ei, kuck, da kann e laachen!

 

Seng Flautereien an der Kopp,

Déi sinn aus Stol an Eisen,

An iwwrall, wou e scho mol wor,

Däerf hie sech net méi weisen.

 

D’Leit géifen him mam Biesemstill

De Bockel blo zerschloen

A mat den Hënn deen ale Geck

Zum Duerf eraus nees joen ...

 

 

 

"FLOTT SAACHEN" (1988)