REKORD, REKORD !

 

Wee ka schnell wéi d’Huese lafen?

Wee kann turnen ewéi d’Afen ?

Wee ka wéi e Goldfësch schwammen?

Kopplabunzen, hopsen, klammen?

 

Ma ech, jo nëmmen ech,

Do wonnert jiddree sech,

Well ee vu menger Zort,

Dee brécht jo all Rekord!

 

Wee ka flott Grimasse schneiden?

Wee kann op dem Flocki reiden?

Wee kann op den Hänn da stoen

An um Kapp rondrëmmer goen?

 

Ma ech, jo nëmmen ech,

Do wonnert jiddree sech,

Well ee vu menger Zort,

Dee brécht jo all Rekord!

 

Wee mécht d’Leit am meeschte rosen?

Wee ka Knätsch am déckste blosen?

Ween huet ëmmer no dem Rëlzen

Déi meescht Knuppen, déi meescht Bëlzen?

 

Ma ech, jo nëmmen ech,

Do wonnert jiddree sech,

Well ee vu menger Zort,

Dee brécht jo all Rekord!

 

 

(1984)