MANÉIEREN

 

All Mënsch, dee muss Manéiren hunn!

Sou geet déi éiweg Leier un.

Ah jo, an dat gëllt och fir dech -

Duerfir sief schéi manéierlech!

 

So dach net „Hä?“, wann een dech rifft,

Mä ëmmer héiflech „Watgelift?“!

A wann e Mënsch der d’Hand wëllt ginn,

Dann hal him schéin déi riets dohin:

Bonjour, Monsieur! Bonjour, Madame!

A wann duerno déi grouss Leit dann

Do mateneen ze schwätze stinn,

Da mussen d’Kanner roueg sinn.

Eng Éiwegkeet laang dauert et -

Du stees do a si ginn sech net …

 

Wat ass dat flemmseg, denk mol un,

Fir sou Manéieren ze hunn!

 

Mä hackerdjës, nu lee dech dach

Net bei den Dësch wéi d’Schwäi beim Trach!

Hopp, setz dech fein a riicht dohin!

De Kapp brauch net gestäipt ze ginn!

An ‘t fänkt een ‘réischt mat iessen un,

Wann d’Leit all op dem Teller hunn!

Nu stierz dech net als éischten drop!

So, schlupp herno och net deng Zopp,

An d’Grompere ginn net zermätscht,

Och d’Fleesch gëtt net wéi wëll geknätscht,

‘t gëtt ganz manéierlech geknat

An net mat vollem Mond geschwat!

 

Sou, jiddreen huet säin Iesse kritt,

Da so schéin: „Gudden Appetit!“ -

Mä deen ass mir elo scho laang

Mat de Manéiren all vergaang …

 

 

"REVUE DE LA JEUNESSE" - 1982/83