GRUJEL, GRUJEL, GRUJELEG !

 

Sot, wëllt der eemol d’Grujle léiren?

Da musst der mat op d’Buerg spadséiren.

Ei! Flott! Immens! Do grujelt d’r iech,

An d’Hoer stinn zu Bierg -

Well op der aler Buerg do ass

All siwent Nuecht der Däiwel lass ...

 

Grujel, grujel, grujeleg!

Ech grujle mech,

Du grujels dech,

An d’Grujlen all, si grujle sech!

 

Eng Kiercheklack schléit zwielef Auer,

Scho schläicht e Schleek sech iwwert d’Mauer -

En Träpplek kréckelt iergendwou,

Eng hëlzen Dier schléit zou.

Da spillt am Tuerm eng jiipseg Gei,

An ‘t laacht eng schuddreg Strass derbei ...

 

Grujel, grujel, grujeleg!

Ech grujle mech,

Du grujels dech,

An d’Grujlen all, si grujle sech!

 

Wat huet dann lo am Schaf geklabbert?

E Schankemännche kënnt gedabbert,

En dabbert nach bis mueres fréi -

Da klabbert hien net méi.

E käicht nach just mat hueler Sëmm:

D’nächst Woch da komme mir erëm ...

 

Grujel, grujel, grujeleg!

Ech grujle mech,

Du grujels dech,

An d’Grujlen all, si grujle sech!

 

 

"REVUE DE LA JEUNESSE" - 1993/94