EPPES FIR JIDDWEREEN

 

Jiddwer Heck, déi wëllt hir Sonn -

Jiddwer Bam, dee wëllt gréng Blieder -

Jiddwer Blumm a jiddwer Gaart

Wëlle Summer a schéint Wieder -

Jiddwer Wiss, déi wëllt e Waasser,

Dat laanscht hir Margréitche fléisst -

Jiddwer Strauch, dee wëllt eng Lëftchen,

Déi him an de Blieder bléist.

 

Jiddwer klengt Kaweechelchen

Wëllt säi Bam, fir drop ze klammen -

Jiddwer Fësch a senger Baach

Schéi kloert Waasser, fir ze schwammen.

Jiddwer Päiperlek a Villchen

Wëllt e bloen Himmel hunn -

Jiddwer Bei hir Kiischtebléien

Mat vill séissem Hunneg drun.

 

Jiddwer Kand op eiser Welt

Géif gär wéi all Kanner spillen -

Jiddwer Kand wëllt een Doheem,

Wou et sech ka glécklech fillen -

Jiddwer Kand hätt gär dass d’Mënschen

Sech nees iwwerall verdron,

Ewell Krich a Kläppereien,

Neen, dat ka kee Kand verston!

 

Mä wa jiddwer jiddwereen dann

Lo zu jiddwerengem hält,

Da léisst dat sech flott hei liewen

An ‘t ass schéin op eiser Welt.

 

 

(1999)