ECH WËLLT, ECH WÄR

 

Hee do! Du do!

Komme mer flippen, flippen aus!

Hee do! Du do!

D’Männercher gesinn, nujee,

Dat ass dach okay!

 

Ech wëllt emol, ech wär,

Ech wär emol sou gär,

En anere wéi mech,

Fir eemol net méi all Dag ech.

Et misst een där verréckte Saachen

Dach wierklech eemol kënne maachen

An ‘t kënnt ee sech da futti laachen!

 

Ech wëllt emol, ech wär,

Ech wär emol sou gär,

Dat ka kee Mënsch verston,

Deen ale, coole Robinson.

An engem Fiels mat Bësch derniewen

Kënnt ech eleng fir mech da liewen,

A kee géif mir mäi Spill verdierwen.

 

Hee do! Du do!

Komme mer flippen, flippen aus!

Hee do! Du do!

D’Männercher gesinn, nujee,

Dat ass dach okay!

 

Ech wëllt emol, ech wär,

Ech wär emol sou gär,

Och den Old Shatterhand,

Dee jiddwer Cowboy iwwrall kennt.

D’Kollege géife mech beneiden,

Well ech kënnt dann um Biddi reiden

A mat all de Banditte streiden.

 

Ech wëllt emol, ech wär,

Ech wär emol sou gär,

Den Eilespigels Till,

Dee geckgen Till, den Eilespill.

Da kënnt ech menger Tricke maachen,

Faul Witzen a verréckte Saachen

An ech kënnt mech da futti laachen ...

 

Hee do! Du do!

Komme mer flippen, flippen aus!

Hee do! Du do!

D’Männercher gesinn, nujee,

Dat ass dach okay!

 

 

"LIES A FLÉI" - Liesbuch fir d'3. an d'4. Schouljoer - Éducation Nationale, Luxembourg - 2003