DEN DOMME KAKADU

 

Et sot emol e Känguru

Zum flotten, roude Kakadu:

Ech sinn – dat geet elo rang pang -

Méi séier wéi däi Bumerang.

‘t ass gutt, sot dun de Kakadu,

Dat kucke mer, zum Känguru.

Scho kënnt de Bumerang geflunn,

De Känguru jauft hannendrun.

De Bumerang, dat komescht Stéck,

Dee flitt ower erëm zeréck,

An heen, hee laacht, de Kakadu,

Ewell deen aarme Känguru,

Dee leeft duerch ganz Australien lo

Deem Bumerang bis haut nach no …

 

An duerfir seet all Känguru:

Du domme Kiki-Kakadu!

 

 

(1996)