DÉI ANER AN ECH

 

Ëmmer grad déi flottste Saachen

Duerfe blouss déi aner maachen:

Wann se an der Bidde sëtzen

Plätschen a mat Waasser sprëtzen,

Iwwrall sech de Batti stellen

An un allen Diere schellen -

 

Aner duerfen ëmmer alles,

Ech, ech duerf guer näischt!

 

Bëtz um Mëttegiesse maachen,

D’Leit uschmieren, da blöd laachen,

Bei dem Kaartespille fuddlen,

An der Taass mam Kaffi puddlen,

Hirem Noper d’Zong rausstrecken,

Papagei a Goldfësch zecken -

 

Aner duerfen ëmmer alles,

Ech, ech duerf guer näischt!

 

Wa se sech am Spigel kucken

Domm Grimasse man, balucken,

Haart a falsch um Trottoir sangen,

Duerch all Waasserpulle sprangen,

Klappen, fluchen, rolzen, jäizen,

Krozlen, stoussen, rappen, späizen -

 

Aner duerfen ëmmer alles,

Ech, ech duerf guer näischt!

 

 

"REVUE DE LA JEUNESSE" - 1982/83