DEN HEXEMEESCHTER VU KÄERCH

 

Se woren hirer dräi beim Wiert,

Déi owes poulriicht sëtze blouwen,

Wéi ëm zéng Auer rondëm d’Stat

All Paarten zougereedelt gouwen.

 

O Jëses!, sot géint hallwer eelef

Deen een op eemol, wat elo? –

’t ass Kannerei, laacht dee vu Käerch dunn,

Drénkt aus, bezuelt a kommt mir no!

 

Am Haff do huppe si sech all

Op d’Prabblien a ginn an d’Knéien,

De Käercher päift, an d’Präbbelcher,

Déi fänken un an d’Luucht ze fléien.

 

Wat mengt der wuel, lo hänken d’Bridder

Schéin afeg op dem Prabbli drop –

De Käercher schmuunzt a päift nach virun,

An ëmmer geet et méi héich op ...

 

Sou fléie si dann aus der Stad

Gemittlech weider, wou se ënnen

All Duerf mat senge Baurenhief,

All Bësch a Wiss bekucke kënnen.

 

Mä engem wor et net geheier,

Deen hält sech un der Kroun vum Hunn

Op dem Kierchtuerm – et wor zu Kielen –

Mat béiden Hänn a Féiss lo un.

 

A wat wor d’Duerf dun op der Kopp –

Dat kënnt der iech bestëmmt lo denken,

Wéi d’Leit dee Kärel mueres fréi

Gesouchen op dem Kräiz do hänken ...