Deemools um Land ...

KARSCHNATZ

 

Keng Wollek péngecht wäit a breet

Do uewen d’Sonn haut, fir ze schéngen,

De Flouer blënzelt op der Heed,

An zeideg-houfreg sti seng Kéngen.

Kuck, d’Éichen, schlubbervoll d’Genéck,

Déi puche sech mam Laascht zesummen,

Derniewent schléit e Päiperlek

Gabrioulen op de Feierblummen.

 

Mä ’t héiert ee vu wäitem schonn

De Mann am Hank seng Séissel schläifen,

A Schrëtt fir Schrëtt an d’Owesstonn

Et spatz a schaarf duerch d’Hällem päifen ...

 

 

(1975)